Thursday, February 5, 2009

HMT329 : Konsep pemilikan

1.0 Pendahuluan

Kertas kerja ini membincangkan perbezaan penggunaan konsep kepunyaan atau milik di dalam tiga bahasa yang berlainan. Bahasa tersebut ialah bahasa Punjabi, dialek Melayu Perak Kuala Kangsar dan dialek Melayu Kedah Kulim. Terdapat perbezaan yang jelas dalam penggunaan konsep kepunyaan di dalam ketiga-tiga bahasa yang akan dikaji. Tujuan kami mengkaji data yang terdapat di bawah ini adalah untuk melihat perbezaan konsep kepunyaan antara ketiga-tiga bahasa ini. Selain itu, kami juga ingin konsep gender yang terdapat di dalam bahasa Punjabi. Konsep ini mempengaruhi penggunaan konsep kepunyaan dalam bahasa Punjabi.


2.0 Dapatan kajian

Konsep milik


Bahasa Punjabi


Dialek Perak {Kuala Kangsar}


Dialek Kedah Kulim

Ungkapan + kepada


Niza asraf di kuri

Niza asraf punya anak perempuan

Saiful asraf da munda

Saiful asraf punya anak lelaki


Niza anak asraf ali

Saiful anak asraf ali


Niza anak asraf ali

Saiful anak asraf ali

Milik kepada siapa


Wo Saripah da kare

Itu Saripah punya rumah

tu ghumah Saripah

tu ghumah Saripah


Kata ganti diri pertama

Wo kare mera

Itu rumah saya punya

Wo gedi meri

Itu kereta saya punya


Tu ghumah aku

Tu kete aku


Tu ghumah aku

Tu gheta aku


Kata ganti diri kedua

Wo kare ora

Itu rumah dia punya

Wo kare tumhara

Itu rumah awak punya


Tu ghumah dier

Tu ghumah kome


Tu ghumah dia

Tu ghumah hang

Kata ganti diri ketiga


Wo kare unna da

Itu rumah mereka punya


Tu ghumah depe

Tu ghumah depa


3.0 Analisis data

Berdasarkan data di atas, terdapat perbezaaan penggunaan konsep kepunyaan dalam ketiga-tiga data ini. Dalam bahasa Punjabi, terdapat perbezaan untuk menunjukkan konsep ungkapan + kepada. Sebagai contohnya, konsep kepunyaan ditunjukkan oleh penggunaan ‘di’ dan ‘da’. Penggunaan perkataan ‘di’ hanya menunjukkan konsep kepunyaan bagi anak perempuan. Manakala perkataan ‘da’ hanya menunjukkan konsep kepunyaan bagi lelaki. Hal ini dapat dilihat melalui data di bawah :


Niza asraf di kuri

Niza asraf punya anak perempuan


Saiful asraf punya anak lelaki

Saiful asraf da munda


Hal ini berbeza dengan dialek Perak dan Kedah. Dalam kedua-dua dialek ini, tidak terdapat konsep kepunyaan tetapi penggunaan perkataan ‘anak’ itu sendiri sudah menunjukkan konsep kepunyaan tidak kiralah sama ada anak itu lelaki atau pun perempuan.

Manakala bagi penggunaan bagi kata ganti diri yang pertama dan kedua dalam bahasa Punjabi, penggunaan konsep kepunyaan ini bergantung kepada gender yang dimiliki oleh kata nama tersebut. Hal ini dapat dilihat seperti data di atas. Penggunaan kata ‘ra’ dalam ‘mera’ hanya akan digunakan jika kata nama tersebut memiliki gender maskulin. Kata nama dalam bahasa Punjabi itu sendiri telah ditanamkan dengan ciri gender tertentu. Sebagai contohnya bagi ayat di bawah :


Wo kare mera

Itu rumah saya punya


Berdasarkan contoh ayat di atas, perkataan ‘ra’ dalam ayat ini bergantung kepada gender yang dimiliki oleh kata nama ini. Dalam hal ini, kata nama ‘kare’ iaitu rumah memiliki gender maskulin. Manakala bagi konsep kepunyaan yang bergantung kepada gender feminin, hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :


Wo gedi meri

Itu kereta saya punya


Ayat di atas pula menunjukkan penggunaan kata ‘ri’ membawa konsep kepunyaan bagi gender feminin yang dimiliki oleh kata nama tersebut. Dalam contoh ayat di atas, perkataan ‘gedi’ memiliki gender feminin. Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan konsep kepunyaan ‘da’ dan ‘di’ dengan konsep kepunyaan ‘ra’ dan ‘ri’ adalah sama dan tidak berbeza. Dalam bahasa Punjabi, jikalau kata ganti nama digunakan, konsep kepunyaan ‘ra’ dan ‘ri’ akan digunakan. Tetapi jikalau kata ganti nama ditukarkan dengan nama orang, konsep kepunyaan yang akan digunakan ialah ‘da’ dan ‘di’. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :


Wo Saripah da kare

Itu Saripah punya rumah

Wo kare mera

Itu rumah saya punya

Berdasarkan contoh ayat di atas, dapat dilihat perbezaan antara kedua-dua ayat ini. Bagi ayat yang pertama, jikalau nama seseorang digunakan konsep kepunyaan yang digunakan ialah da. Tetapi jika menggunakan kata ganti nama seperti saya, awak, mereka dan lain-lain konsep kepunyaan yang akan digunakan ialah ‘ra’.

Manakala dalam dialek Kedah dan Perak, tidak wujud unsur gender untuk menunjukkan konsep kepunyaan. Contohnya dalam dialek Kedah dan Perak konsep kepunyaan hanya ditunjukkan oleh kata ganti nama seperti aku, dier, hang, kome, depa dan depe. Selain itu juga, konsep kepunyaan untuk kedua-dua dialek ini tidak akan berubah walaupun menggunakan kata ganti nama atau nama seseorang. Dari segi perbezaan antara kedua-dua dialek ini, hanya terdapat perbezaan dari segi penggunaan leksikal dalam kata ganti nama mengikut dialek. Hal ini dapat dilihat seperti contoh di bawah :


Tu ghumah dier

Tu ghumah dia

Tu ghumah kome

Tu ghumah hang

Tu ghumah depe

Tu ghumah depa

Berdasarkan contoh ayat di atas, perbezaan leksikal dapat dilihat melalui penggunaan bentuk kepunyaan. Dalam dialek Perak dan Kedah, leksikal yang telah dihitamkan itu mempunyai fungsi yang sama dan makna yang sama.

Selain itu, perbandingan juga dapat dibuat melalui struktur ayat bagi bahasa Punjabi, dialek Perak dan Kedah. Dari segi struktur ayat, bahasa Punjabi masih lagi mengikut susunan ayat iaitu subjek + predikat. Hal ini juga bersamaan dengan dialek Perak dan Kedah tetapi berlaku pengguguran dalam kedua-dua dialek ini. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :


Wo Saripah da kare

Itu Saripah punya rumah

tu ghumah Saripah

tu ghumah Saripah

Berdasarkan contoh di atas, kolum pertama ialah bahasa Punjabi, kolum kedua pula ialah dialek Perak Kuala Kangsar dan kolum ketiga pula ialah dialek Kedah Kulim. Ayat dalam bahasa Punjabi tidak mengalami pengguguran. Hal ini berbeza dengan dialek Perak dan Kedah. Terdapat pengguguran frasa dalam kedua-dua ayat ini. Proses ini berlaku di antara perkataan ghumah dengan Saripah. Terdapat ruang kosong yang telah digugurkan. Ruang kosong tersebut boleh digantikan dengan frasa kepunyaan. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui ayat di bawah :


Tu ghumah___ Saripah.


Berdasarkan contoh ayat di atas, konsep kepunyaan dalam ayat ini telah digugurkan.

4.0 Kesimpulan

Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang nyata di antara ketiga-tiga bahasa ini. Terdapat keistimewaan dalam bahasa Punjabi dari segi penggunaan konsep kepunyaan yang bergantung kepada gender yang dimiliki oleh kata nama dalam sesebuah ayat. Tetapi perkara ini tidak terdapat di dalam dialek Perak dan Kedah.


Nama ahli kumpulan :

22. Sharifah Shadhatul Nadrah

18,Nur Hanizah Asraf Ali
11,Mohd Hazrul

Hmt329: Cara menyebut Gong Xi Fa Chai

Cara menyebut Gong Xi Fa Chai

Gung Hi Fat Chai (Hakka)
Gong Xi Fa Chai (Mandarin)
Gung Hei Fat Chain (Kantonis)

HM,T329:ANALISIS KONSTRATIF “LAGU UNTUKMU”

Lagu Untukmu

Tiada bintang
Dapat menerangkan hati yang telah dicelah
Bagaiku lumpuh tak mampu berdiri
Aku tetap begini
Takkan berubah kerna aku tetap aku
Dan lalu rindumu bukanlah aku

Bahagia kau dan fikiranmu
Berbeza
Kau dan juga aku
Dua hati yang tak mungkin bersatu

Apakah aku
Hanya boneka yang sering engkau mainkan
Yang dikawal oleh jari-jarimu
Ku punya hati dan perasaan pernahkah engkau fikirkan
Cukup cukup oh cukuplah

Tak faham tak faham
Tak dapat ku faham
Melayan sikapmu perawan
Berbeza-berbeza
Kau dan aku berbeza
Kita memang tak serupa
Bebaskan bebaskan
Kunci dilepaskan
Kita tidak sehaluan
Cukuplah sudahlah
Sampai di sini saja
Hubungan kita berdua

sumber: http://www.jiwang.org/portal/modules/liriklagu/liriklagu-comm.php?id=14557ANALISIS KONSTRATIF “LAGU UNTUKMU”
Pada pandangan saya, “lagu untukmu” nyanyian kumpulan Meet Uncle Hussein memaparkan luahan perasaan seseorang yang ingin kebebasan dalam hidupnya. Hal ini demikian penggunaan kata leksikal-leksikal yang mengambarkan perasaan mahu kebebasan dalamhidup.Misalnya,”Bebaskan bebaskan Kunci dilepaskanKita tidak sehaluan”. Di samping itu, kebebasan yang dimahukan dalam sarikata lagu ini merupakan daripada sikap yang tidak mahu dikuasai oleh orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam contoh “Apakah aku Hanya boneka yang sering engkau mainkan Yang dikawal oleh jari-jarimu Kupunya hati dan perasaan pernahkah engkau fikirkan Cukup cukup oh cukuplah”. Seterusnya sarikata lagu ini juga mengambarkan perasaan kesedihan seseorang apabila kebebasan yang diinginkan tidak dapat dicapai dalam kehidupannya, misalnya “Tiada bintang Dapat menerangkan hati yang telah dicelah Bagai kulumpuh tak mampu berdiri Aku tetap begini Takkan berubah kerna aku tetap aku”. Sekiranya, kebebasan ini diberi dan diterima maka kebebasan ini telah mendatangkan kegembiraan dan dugaan dan masalah yang dihadapi pun berakhirlah.

Monday, January 19, 2009

HMT329 : Perbandingan hubungan perkataan dengan makna dari aspek analisis kontrastif semantik

PENDAHULUAN
Kertas ini akan membandingkan persamaan dan perbezaan hubungan perkataan dengan makna untuk aspek kata hubung ‘dan’, dalam berita ’Abdullah Lawat Tiga Negara Teluk Bermula Ahad’ (Abdullah To Visit Three Gulf Countries Beginning Sunday) dan Abdullah Sukacita Rakyat Malaysia Bantu Palestin (Abdullah Happy Malaysians Contributing Generously To Palestine). Kajian akan dilakukan dari aspek sinonim. Sinonim ialah hubungan yang memperlihatkan makna yang hampir sama. (Wikipedia,17 Januari 2009). Penyataan ini juga disokong oleh O’Grady (2000:225) :
“ perkataan berlainan bentuk dari segi ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang
sama atau hampir sama”
KAEDAH
kaedah yang diguanakan dalam kajian ini ialah kajian korpus yang menggunakan textstat untuk melihat kekerapan kehadiran sesuatu kata. Data diambil dari BERNAMA online yang bertarikh 16 Januari 2009. Data yang digunakan diambil secara dwibahasa iaitu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kemudia kedua-dua data ini dibandingkan secara korpus untuk melihat persamaan dan perbezaan penggunaan sesuatu kata dalam kedua-dua data.
DAPATAN DAN ANALISIS
Pemilihan kata hubung ‘dan’ dalam kajian ini adalah kerana kekerapan kemunculanya paling tinggi dalam berita ’Abdullah Lawat Tiga Negara Teluk Bermula Ahad’ iaitu sebanyak 13 peratus. Namun kemunculan kata hubung ‘and’ dalam data Abdullah To Visit Three Gulf Countries Beginning Sunday adalah sebanyak 11 peratus. Manakala dalam berita Abdullah Sukacita Rakyat Malaysia Bantu Palestin kata hubung ’dan’ muncul sebanyak 9 peratus. Namun dalam data Abdullah Happy Malaysians Contributing Generously To Palestine kata hubung ‘and’ muncul sebanyak 8 peratus.
Kata hubung ‘dan’ mempunyai hubungan sinonim dari segi interbahasa iaitu ia bersepadan atau mempunyai makna yang sama dengan kata ‘and’ dalam bahasa Inggeris. Hal ini dapat dibuktikan bedasarkan contoh ayat berikut yang didapati daripada data bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam data berita ’Abdullah Lawat Tiga Negara Teluk Bermula Ahad’ (Abdullah To Visit Three Gulf Countries Beginning Sunday) :
Beliau akan memulakan lawatan ke Bahrain selama dua hari bermula Ahad dan diikuti lawatan dua hari ke Qatar dan diakhiri dengan lawatan duahari ke Emiriyah Arab Bersatu (UAE) bermula 22 Jan.


Abdullah will first fly into Bahrain on Sunday for a two-day visit followed by two-day visits to Qatar and United Arab Emirates (UAE).

Berikut adalah contoh kesinoniman kata hubung ‘dan’ dan ‘and’ dalam data Abdullah Sukacita Rakyat Malaysia Bantu Palestin (Abdullah Happy Malaysians Contributing Generously To Palestine) :

Datuk_Seri_Abdullah_Ahmad_Badawi hari ini melahirkan rasa sukacita terhadap kesudian rakyat berbilang agama dan kaum dalam negara menghulur sumbangan bagi meringankan penderitaan rakyat_Palestin

Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi expressed happiness over the willingness of the people of various communities and religions in the country in extending contributions to ease the suffering of the people of Palestine


Walaupun kata hubung ‘dan’ wujud dalam data bahasa Melayu, walaubagaimanapun ia boleh digugurkan mengikut kesesuaian konteks ayat dalam bahasa Inggeris. Contohnya dalam ayat :

Beliau akan memulakan lawatan ke Bahrain selama dua hari bermula Ahad dan diikuti lawatan dua hari ke Qatar
Namun apabila ayat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris kata hubung ‘dan’ telah digugurkan mengikut aturan kata dalam sesuatu bahasa itu sendiri namun makna ayat yang ingin disampaikan tetap sama. Contoh :
Abdullah will first fly into Bahrain on Sunday for a two-day visit followed by two-day visits to Qatar
Dari segi intrabahasa iaitu kesamaan makna sesuatu kata itu dalam bahasa itu sendiri dapat dilihat pada kata hubung ‘dan’ yang dikaji dalam data bahasa Melayu. Dalam data bahasa Melayu kata hubung ‘dan’ boleh juga digantikan atau mempunyai fungsi yang hampir sama dengan kata hubung ‘dengan’. Hal ini dapat dibuktikan bedasarkan data Abdullah Lawat Tiga Negara Teluk Bermula Ahad’ :
Menurut kenyataan itu, antara kerjasama yang kini terjalin antara Malaysia dan ketiga-tiga negara teluk itu ialah dalam sektor perdagangan

Berdasarkan ayat diatas kata hubung ’dan’ boleh juga digantikan dengan kata hubung ’dengan’. Contohnya:

Menurut kenyataan itu, antara kerjasama yang kini terjalin antara Malaysia dengan ketiga-tiga negara teluk itu ialah dalam sektor perdagangan
Kedua-dua ayat ini masih melihatkan makna yang sama walaupun penggunaan kata hubungnya berubah. Oleh itu, kata hubung ’dan’ dan ’dengan’ mempunyai fungsi yang hampir sama dan juga dikatakan bersinonim dari segi intrabahasa.
PENUTUP
Kesimpulannya, kesinoniman sesuatu kata itu boleh dikaji dari aspek interbahasa dan intrabahasa. Dalam kajian ini kami telah mengkaji hubungan sinonim dalam aspek interbahasa dan intrabahasa, dan data yang digunakan oleh kami ialah data dalam bahasa Melayu dan bahasa Ingeris.

RUJUKAN
Wikipedia. 14 Januari 2009. Synonym Wikimedia Foundation [17 Januari 2009]
John Lyons , 1992 . Bahasa dan Linguistik suatu Pengenalan . Dewan bahasa dan Pustaka , Kementerian Pendidikan Malaysia . Kuala LumpurAHLI KUMPULAN

Azrul Azizul Haqim bin Jamaluddin 1
Mohd Hazrul bin Abu Bakar 11
Nurhanizah binti Asraf Ali 18
Siti Nursuhana binti Jamil 25

Wednesday, January 14, 2009

HMT329: Forensic Heroes II

Synopsis

Every contact leaves a trace
Every clue serves as a silent witness against crime

Bomb disposal expert Yeung Yat-Sing, Ivan, (Kevin Cheng) returns from England to visit relatives and he comes across a grenade case by accident. Ivan's skills are highly appreciated by Senior Chemist Ko Yin-Pok (Bobby Au-Yeung) and he is invited to join the Forensic Division. Ivan soon becomes the division's rising star. Sing gets back in touch with his long-lost best friend Koo Chak-Sam (Frankie Lam). Sam serves as a forensic writer and he is going to get married soon.

During a case, Sam's fiancée Lam Ding-Ding (Linda Chung) and Pok's police girlfriend Leung Siu-Yau (Yoyo Mung) are caught in an explosion meant to kill two drug dealers. Ding-Ding dies of her injuries, while Siu-Yau loses movement in her right hand. Yau's duties are passed to Ma Kwok-Ying (Charmaine Sheh) from the Narcotics Bureau. Both Sam and Ivan find Ying extremely charming with her smart and unfathomable characteristics in case handling.

Integrating laboratory techniques, logical reasoning, and forensic knowledge, the trio strive to fight against crimes tremendously. As they get to know each other more and more, the entangled triangle of love also starts to hinder their working relationships...

At the end of the series, Ivan and Ma Kwok-Ying end up in a car crash while chasing a fugitive, but through that experience, Ivan knows that Ma Kwok-Ying is committed to him, with her efforts to pull him out of the car in which they were trapped in. In the end, Ivan suffers from an explosion by a bomb planted by a fugitive to get revenge on Bell, which leads him into a coma. Right before the explosion, Ivan planned to propose to Bell. After the last case, Tim and Siu Yau get married. During the wedding, Ivan wakes up, although the frame only shows Ma Kwok-Ying receiving a call on her mobile phone, then running ecstatically, while crying, from the wedding, ripping her dress as she did in the first episode to aid running. The remaining wedding crowd finds out, and runs after Bell to see Ivan.

Cast
Bobby Au Yeung as Ko Yin Bok 高彥博 (Timothy)
Yoyo Mung as Leung Siu Yau 梁小柔 (Nicole)
Kevin Cheng as Yeung Yat Sing 楊逸昇 (Ivan)
Frankie Lam as Koo Chak Sum 古澤琛 (Sam)
Charmaine Sheh as Ma Kwok Ying 馬幗英 (Bell)Extended
Raymond Cho as Shum Hung 沈雄
Florence Kwok as Mok Suk Nuen 莫淑媛 (Yvonne)
Astrid Chan as Lam Pui Pui 林沛沛
Vivien Yeo as Ling Sum Yi 凌心怡 (Josie)
Fred Cheng as Leung Siu Kong 梁小剛 (Fred)
Matthew Ko as Mok Jing Hong 莫正康 (Eric)
Macy Chan as Fong Miu Na 方妙娜 (Formula)
Oscar Leung as Ching Wai Sing 程偉勝 (Edwin)
Linda Chung as Lam Ding Ding 林汀汀 (eps1-5)Law Lok Lam as Ma Gum To 馬錦濤
Kara Hui as Cheng Lai Ling 鄭麗玲
Angelina Lo as Gwok Yi Fan 郭綺芬
Stephen Huynh as Ma Kwok Wun 馬國宏
Lui Shan (吕珊) as Yeung Sau Kuen 楊秀娟 (Connie)
Ben Wong as Wong Ching Hung 王正鴻
Eileen Yeow as Chung Yuen Mei 鍾婉媚
Charles Szeto as Li Zhung Seung 李忠信
Jack Wu as Yip Chi Man 葉志文
Lee Sing Cheung as Dai Guai 戴貴
Shirley Yeung as Kwok Hiu Lam 郭曉琳 (Sharon)
Sam Chan as Taam Ga Lok 譚家樂
Chris Lai as Li Zee Wai 李志偉
Selena Li as Lee Kiu 李蕎
Leanne Li as Poon On Nei 潘安妮 (Annie)
Shermon Tang as Mui Chin 梅芊 (Mabel)
Sharon Luk (陸詩韻) as Miu Sin 繆倩 (Cherry)
Queena Chan (陳丹丹) as Cheuk Nam 卓嵐
Eddie Lee as Lau Jeung Sek 劉俊碩 (Terence)
Otto Chan as Cho Ho Ting 曹皓霆 (Isaac)
Benjamin Yuen (袁偉豪) as Cheuk Gwun Wing 卓鈞榮 (Anson)
Savio Tsang as Hui Lap Yun 許立仁 (Matt)
Gok Fung (谷峰) as Ko Tong 高通
Yu Yang (于洋) as Leung Hing Nong 梁興隆
Lam King Kong (林敬剛) as Simon
Chan Chi Sun (陳智燊) as Lai Jun Hei 黎俊熙
Jim Tang (鄧永健) as Cheung Keong 張強
Ram Tseung as Manager Mok
Kwok Fung as Chiu Ying Kau 趙應球
Lawrence Ng as Wong Man Hou
Sharon Chan (cameo, ep30)

HMT 329: Analisis Kontrastif tentang Yasser Arafat - temubual bersama rakan

Tahukah Anda Siapa Yasser Arafat?

Saya telah menjalankan kajian soal selidik terhadap beberapa orang rakan saya berkaitan Yasser Arafat. Temu bual dilakukan secara tidak formal berdasarkan dua soalan yang utama iaitu:

Soalan 1: adakah anda kenal Yasser Arafat?
Soalan 2: jika ya atau tidak, kenapa demikian?

Informan 1

Jawapan:tidak

Informan 2

Jawapan: ya, bekas presiden Palestin

Informan 3

Jawapan: ya, dia meninggal dunia tunjuk dalam tv kan.

Informan 4

Jawapan: ya, presiden Palestin yang mati hari tu

Informan 5

Jawapan: ya, pernah dengar nama tapi tak tahu sangat la

HMT 329: Analisis konstrastif Yassier Arafat

Sebab-sebab tidak mengenali Yassier Arafat

Soalan :
Kenapakah anda tidak mengenali individu yang bernama Yasser Arafat?

1)tidak pernah mendengar nama
2)tidak membaca surat khabar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris
3)hanya tengok DVD Korea
4)tidak minat berita
5)baca akhbar cina namun hanya membaca bahagian hiburan

soalan 2:
Adakah anda berminat untuk mengetahui tentang Yasser Arafat?

1)tidak, kerana tiada kaitan dengan pelajaran saya

NurHanizah binti Asraf Ali 18
Siti NurSuhana binti Jamil 25
Koh Siew Kin 7 (tidak mengenali Yasser Arafat)

Tuesday, January 13, 2009

Faktor ketertandaan

a) Bentuk bertanda

1) tentera Yahudi awal pagi semalam mara memasuki Gaza dalam fasa kedua pencerobohannya tanpa menghiraukan bantahan antarabangsa dengan angka kematian warga Palestin kini mencecah 485 orang.
2) Serangan darat tentera Yahudi itu bagaimanapun dibalas pejuang Hamas dengan bertekad menjadikan Gaza kubur askar Israel
3) Dalam pertempuran awal pagi itu, sembilan askar Yahudi terbunuh
4) kemaraan tentera Yahudi yang disiarkan oleh stesen televisyen Hamas, Al Aqsa yang kemudian dibom jet Israel.
5) Hamas yang dipercayai mempunyai 20,000 anggota bersenjata, turut melancarkan 25 lagi roket ke wilayah Israel.
6) Ambulans tentera dilihat membawa askar Yahudi yang cedera ke hospital di bandar selatan Israel, Beersheba
7) Pegawai tentera dan saksi Palestin pula dilaporkan berkata, satu unit kereta kebal menyerang selatan Gaza hingga ke kawasan penempatan Netzarim yang ditinggalkan Israel ketika regim Yahudi itu keluar dari Gaza pada 2005.
8) Serangan tertumpu di tempat kebanyakan bedilan roket dilancarkan ke arah Israel
9) Pada masa sama, pesawat Israel terus membedil sekurang-kurangnya empat sasaran, termasuk terowong, kemudahan simpanan senjata, kawasan yang digunakan untuk melancarkan bedilan meriam dan kawasan pendudukan pejuang Hamas.
10) Askar Israel bagaimanapun tidak memasuki kawasan bandar utama di Gaza, tetapi bertempur di kawasan luar bandar dan kawasan terbuka yang menjadi tempat militan melancarkan roket dan bedilan meriam.


b) Bentuk tidak bertanda

1) menjadikan Gaza kubur askar Israel
2) Selepas melancarkan serangan udara selama lapan hari
3) Kamu memasuki Gaza
4) Gaza akan menjadi kubur anda
5) Hamas turut melancarkan 25 lagi roket ke wilayah Israel.
6) Tentera Israel melaporkan setakat ini 30 askarnya cedera, dua parah, manakala 23 warga Gaza maut
7) Satu unit kereta kebal menyerang selatan Gaza hingga ke kawasan penempatan Netzarim
8) Serangan itu menyebabkan laluan ke bandar raya Gaza, kawasan paling ramai penduduk terputus daripada semua kawasan lain di Gaza hingga ke selatannya
9) Bot tentera laut Israel turut memberi sokongan dengan membedil ibu pejabat perisikan Hamas di bandar raya Gaza, kawasan pelancaran roket dan tempat anggota marin Hamas berkubu.
10) Hamas mendakwa berjaya menawan dua askar Israel
11) Penduduk daerah utara Gaza, al-Attatra, berkata askar Israel memeriksa setiap rumah dengan memecahkan dinding, tetapi kebanyakan rumah tidak lagi berpenghuni kerana penduduknya sudah melarikan diri.
12) Israel mula menyerang Gaza pada 27 Disember lalu menyebabkan 2,500 rakyat Palestin cedera dengan sekurang-kurangnya 80 kanak-kanak dan orang awam terkorban
13) Hamas pula bertindak balas dengan melancarkan lebih 500 roket dan mortar ke Israel menyebabkan empat rakyat negara Yahudi itu maut

Keneutralan Konteks Secara Pragmatik

1) tentera Yahudi awal pagi semalam mara memasuki Gaza dalam fasa kedua pencerobohannya tanpa menghiraukan bantahan antarabangsa dengan angka kematian warga Palestin kini mencecah 485 orang.
2) Serangan darat tentera Yahudi itu bagaimanapun dibalas pejuang Hamas
3) Dalam pertempuran awal pagi itu, sembilan askar Yahudi terbunuh
4) kemaraan tentera Yahudi yang disiarkan oleh stesen televisyen Hamas, Al Aqsa yang kemudian dibom jet Israel.
5) Ambulans tentera dilihat membawa askar Yahudi yang cedera ke hospital di bandar selatan Israel, Beersheba
6) Pegawai tentera dan saksi Palestin pula dilaporkan berkata, satu unit kereta kebal menyerang selatan Gaza hingga ke kawasan penempatan Netzarim
7) Kawasan penempatan Netzarim, yang ditinggalkan Israel ketika regim Yahudi itu keluar dari Gaza pada 2005.
8) Serangan tertumpu di tempat kebanyakan bedilan roket dilancarkan ke arah Israel
9) Pada masa sama, pesawat Israel terus membedil sekurang-kurangnya empat sasaran, termasuk terowong, kemudahan simpanan senjata, kawasan yang digunakan untuk melancarkan bedilan meriam dan kawasan pendudukan pejuang Hamas.
10) Askar Israel bagaimanapun tidak memasuki kawasan bandar utama di Gaza, tetapi bertempur di kawasan luar bandar dan kawasan terbuka yang menjadi tempat militan melancarkan roket dan bedilan meriam.

AHLI KUMPULAN
1. Azrul Azizul Haqim Bin Jamaluddin
11. Mohd Hazrul Bin Abu Bakar
18. Nurhanizah Binti Asraf Ali
25. Siti Nursuhana Binti Jamil

HMT 329 08/09 Faizal Tahir


Faizal TahirFaizal Tahir ialah seorang penyanyi Malaysia yang mula dikenali setelah menjadi naib juara musim pertama rancangan One in a million. Beliau merupakan bekas ahli kumpulan nasyid, Mirwana, dan beliau juga seorang pengacara televisyen. Faizal bernaung di bawah pengurusan The 8 Unit.
Faizal pernah menyertai kumpulan nasyid Mirwana, tetapi meninggalkan kumpulan tersebut pada tahun 2005 kerana sakit. Namun begitu, beliau telah kembali ke persada seni tanah air dengan memilih genre pop-rock sebagai genre lagu nyanyiannya.


Faizal Tahir - Gemuruh.mp3
Bila bertalu rentak di kalbu
Hasrat yang tersirat semakin ku buru
Bila bergema laungan gempita
Harapan bernyala nadiku berganda
Gemuruh jiwa semangat membara
Dari puncak ingin ke angkasa
Berkalungkan bintang berkelipan
Menyerlah jauh dari yang biasa
Bila bertalu rentak di kalbu
Hasrat yang tersirat semakin ku buru
Bila bergema laungan gempita
Harapan bernyala nadiku berganda
Gemuruh jiwa semangat membara
Dari puncak ingin ke angkasa
Berkalungkan bintang berkelipan
Menyerlah jauh dari yang biasa
Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi
Segalanya pastikan terbukti nanti
Gemuruh jiwa semangat membara
Dari puncak ingin ke angkasa
Berkalungkan bintang berkelipan
Menyerlah jauh dari yang biasa

HMT 329 08/09 Noor Khiriah


Noorkhiriah


# Profil Noorkhiriah
NAMA: Noorkhiriah Ahmad Shapie
TARIKH Lahir: 11 April 1977
TEMPAT Lahir: Raub, Pahang
ZODIAK: Aries
TINGGI: 154 sm
BERAT: 43 kilogram
STATUS: Berkahwin
SUAMI: Azfaizul Ahtan
HOBI: Memasak dan membaca
DRAMA: Lebih 100 drama seperti Emil Emilda, Datin Diaries, Nek Kiah, Selagi Langit Masih Membiru dan Selaut Kasih
FILEM: Gubra, Susuk, Syaitan, Lost & Found dan Mukhsin
PENCAPAIAN: Pelakon Pembantu Drama Wanita Terbaik, Anugerah Skrin 2007

HMT 329: Analisis Konstratif Yassier Arafat

Analisis konstrastif Yassier Arafat

1) Informan yang mengenali muka, tetapi tidak mengetahui namanya (2/9)
2) Informan yang hanya membaca surat khabar berbahasa Cina (7/9)
3) Informan yang membaca surat khabar pada bahagian hiburan sahaja (5/9)
4) Informan yang tidak meminati berita luar negara. (5/9)
5) Informan yang tidak mengenali Yassier Arafat kerana nama beliau ditukar ke dalam bahasa Cina, iaitu “Alafa Ke” (4/9)
6) Informan yang kurang membaca surat khabar berbahasa Melayu. (5/9)
7) Informan yang tidak membaca surat khabar berbahasa Melayu. (1/9)
8) Informan yang tidak suka membaca isu politik. (6/9)
9) Informan yang tidak berminat dengan pemimpin luar Negara. (6/9)
10) Informan yang tidak menyukai berita luar Negara. (1/9)
11) Informan yang kurang meminati berita luar Negara. (3/9)
12) Informan yang tidak mengenali beliau kerana beliau tidak kacak. (1/9)
13) Informan yang tidak mengenali beliau kerana beliau kurang terkenal. (4/9)
14) Informan yang tidak mengenali beliau kerana beliau tiada kaitan dengan Negara kita. (1/9)
15) Informan yang tidak mengenali beliau kerana beliau tiada kaitan dengan diri informan. (1/9)
16) Informan yang tidak mengenali beliau kerana beliau tiada kaitan dengan pelajarannya. (1/9)
17) Informan tidak suka menonton televisyen. (1/9)
18) Informan yang tidak suka menonton televisyen, tetapi suka menonton dvd sahaja. (4/9)
19) Tiada orang yang pernah memberitahu informan tentang Yassier Arafat. (2/9)
20) Informan tidak membaca tentang isu semasa. (1/9)
21) Informan yang tidak membaca tentang Yassier Arafat kerana beliau beragama Islam (1/9).
22) Informan tidak pernah mencari maklumat tentang Palestin. (1/9)


Bagaimana cara untuk membantu informan mengenali Yassier Arafat?
1) Carian di internet
2) Mengarang esei
3) Menjalankan soal selidik

Friday, January 9, 2009

HMT329 Analisis Konstrastif Israel VS Palestin

Objektif kuliah pada hari ini Dr Radiah telah memberi penerangan yang lebih jelas mengenai analisis konstrastif. Bagi melihat anailisis konstrastif kita boleh membandingkan satu unsur X dengan Y. Melalui perbandingan ini kita dapat melihat persamaan dan perbezaaan unsur yang dibandingkan. Unsur X dan Y hanya sebagai lambang sahaja (hanya infinate).

Contohnya

Maksud Palestin
13, negara yang sedang dijajah
15, negara islam
16, negara yang selalu kena bom
23, negara yang tidak stabil
25, rakyat ditindas
27, rakyat Palestin hidup dalam derita
29, banyak rakyat yang terkorban

Israel

2, sebuah Negara Kristian
4, kejam, menindas, membunuh
6, sebuah Negara yang tidak bercampur dengan politik
10, sebuah Negara yang mempunyai pemimpin yang kejam.
8, sesebuah peperangan yang mempunyai rakyat terkorban.
14, Negara yang mempunyai pemimpin yang berkomunikasi.

Selepas menyenaraikan ciri-ciri bagi negara Palestin dab Israel, kita kehendaki membandingkan persamaan dan perbezaan yang wujud dalam maklumat yang telah diberi iaitu dengan menjalankan analisis konstrastif. Tugasan ini dilakukan secara berkumpulan. Jawapan yang telah diberikan ialah:

28, Negara Israel lebih kuat.
24, Israel negara yang menindas, Palestin negara yang menindas.
9, Mempunyai agama yang berlainan. ( sukarela )
15, Israel ialah negara yang lebih kuat berbanding dengan palestin.
12, Wujud konflik politik antara kedua-dua negara
8, Sebagai akibat rakyat yang menerima penindasan dan penderitaan.

Kemudian jawapan yang diberikan perlu dibuktikan betul dengan memberikan bukti yang kukuh dan benar. Pelajar-pelajar HMT329 telah mencari bukti dalam wikipedia, Utusan Malaysia, Berita Harian Online. Antara jawapan yang diberikan ialah:

No.22, 17, 5. Membuktikan ungkapan 25 dan 4 adalah benar, iaitu mengesahkan Israel dan Palestin berkonflik. Bukti diperoleh melalui wikipedia.

No.6 dan no.11. Membuktikan ungkapan no.9 adalah benar, iaitu rakyat Israel tidak semestinya beragama Kristian tetapi juga menganut agama yang berlainan. Bukti diperoleh melalui wikipedia.

No.10 dan no.26. Membuktikan ungkapan no.12 adalab benar, iaitu sememangnya terdapat konflik antara kedua-dua negara. Bukti diperoleh daripada Wikipedia yang bertajuk “Konflik Israel Palestin".

No.27, no.29 dan no.8. Membuktikan ungkapan n0.27 adalah benar, iaitu rakyat memang hidup dalam derita. Bukti diperoleh daripada Utusan Malaysia online.

Bagi membuktikan sesuatu ungkapan, contohnya "Hisbullah bantu Hamas" yang menjadi tajuk dalam akhbar kita perlu membuktikan ungkapan ini dengan melihat akhbar-akhbar lain contohya di Malaysia kita boleh melihat akhbar Berita Harian dan Utusan Malaysia, akhbar Bahasa Melayu Perdana dan Bahasa Melayu bukan Perdana, Pro Pemerintahan Persekutuan dan bukan Pro Pemerintahan Persekutuan.

Selain itu, bagi mendapatkan bukti yang lebih kukuh kita boleh menyemak akhbar luar negara yang menggunakan bahasa Melayu iaitu Singapura (Harian Singapura), Brunie (Media Permata) dan Indonesia (KOMPAS)
Di Asia pula kita boleh membuktikan ungkapan ini benar berdasarkan kepada akhbar di negara Korea, Jepun, Taiwan, Hong Kong, China, Veitnam, Kamphucia dan Thailand.

NurHanizah binti Asraf Ali, 18
Siti NurSuhana binti Jamil, 25

Wednesday, January 7, 2009

HMT329 artikel israel gempur gaza

Pola ayat yang menggunakan aturan kata `SKO`
[frasa nama] + [kata kerja] + [frasa nama] = SKO

1) Pesawat Pejuang, Kereta Kebal Bedil Hamas

Ujian untuk subjek : Apakah yang membedil Hamas?
Jawapan : Pesawat pejuang, kereta kebal
Maka: Pesawat pejuang kereta kebal merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘apakah’.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek. kata kerja ayat tersebut iaitu bedil.
Contoh:
telah bedil
akan bedil
sedang bedil
Maka: kata bedil merupakan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek bagi ayat pasif
Ujian : Hamas dibedil oleh pesawat pejuang, kereta kebal.
Subjek ayat pasif = Hamas
Maka, objek = Hamas

2) Selepas( tentera Yahudi ) melancarkan serangan udara selama lapan hari,

Ujian subjek : Siapakah yang melancarkan serangan udara selama lapan hari?
Jawapan : Tentera Yahudi
Maka: Tentera Yahudi merupakan subjek bagi ayat ini.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek seperti akan,sedang dan telah dengan kata kerja tersebut iaitu melancarkan.
telah melancarkan
akan melancarkan
sedang melancarkan
Maka kata melancarkan merupakan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek ayat pasif
Ujian :Serangan udara dilancarkan oleh tentera Yahudi.
Subjek ayat pasif =serangan udara
Maka, objek = serangan udara

3) Tentera Yahudi awal pagi semalam mara memasuki Gaza

Ujian untuk subjek : awal pagi semalam, siapakah yang mara memasuki gaza?
Jawapan : tentera Yahudi
Maka: tentera Yahudi merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘siapakah’.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek. kata kerja ayat tersebut iaitu bedil.
contoh:
telah mara memasuki
akan mara memasuki
sedang mara memasuki
Maka: frasa mara memasuki merupakan frasa kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek bagi ayat pasif
Ujian : Gaza dimasuki oleh tentera yahudi
Subjek ayat pasif = Hamas
Maka, objek = Hamas

4) Dalam fasa kedua pencerobohannya tanpa menghiraukan bantahan antarabangsa.

Ujian untuk subjek : Dalam fasa kedua, Apakah yang tidak menghiraukan bantahan antarabangsa?
Jawapan : pencerobohannya. –nya merujuk tentera yahudi.
Maka: pencerobohannya merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘apakah’.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek. kata kerja ayat tersebut iaitu menghiraukan.
contoh:
telah menghiraukan
akan menghiraukan
sedang menghiraukan
Maka: kata menghiraukan merupakan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek bagi ayat
Ujian: bantahan antarabangsa tidak dihiraukan oleh pencerobohannya.
Subjek ayat pasif = bantahan antarabangsa
Maka, objek = bantahan antarabangsa

5) Angka kematian warga Palestin kini mencecah 485 orang.

Ujian untuk subjek : Apakah yang mencecah 485 orang?
Jawapan : angka kematian warga Palestin.
Maka: angka kematian warga Palestin merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘apakah’.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek. kata kerja ayat tersebut iaitu mencecah.
contoh:
telah mencecah
akan mencecah
sedang mencecah
Maka: kata mencecah merupakan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek bagi ayat pasif
Ujian : 485 orang telah dicecah oleh angka kematian warga Palestin.
subjek ayat pasif = angka kematian warga Palestin
Maka, objek = angka kematian warga Palestin


6) Pejuang Hamas dengan bertekad menjadikan Gaza kubur askar Israel.

Ujian subjek : Siapakah yang bertekad menjadikan Gaza kubur askar Israel
Jawapan : Pejuang Hamas
Maka: pejuang Hamas merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘siapakah’.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek dengan kata kerja tersebut iaitu menjadikan
Contoh:
telah menjadikan
akan menjadikan
sedang menjadikan
Maka kata menjadikan merupakan kata kerja.

Ujian objek : Subjek predikator apa / siapa? Maka apa / siapa = objek
Ujian : Pejuang Hamas dengan bertekad menjadikan apa?
Apa = Gaza kubur askar Israel.
Maka, objek = Gaza kubur askar Israel.

7) Hamas mendakwa berjaya menawan dua askar Israel.
Ujian untuk subjek : siapakah yang mendakwa berjaya menawan dua askar Israel?
Jawapan : Hamas
Maka: Hamas merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘siapakah’.
Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek. kata kerja ayat tersebut iaitu mendakwa berjaya menawan.
contoh:
telah mendakwa berjaya menawan
akan mendakwa berjaya menawan
sedang mendakwa berjaya menawan
Maka: frasa mendakwa berjaya menawan merupakan frasa kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek bagi ayat pasif
Ujian : dua askar Israel didakwa berjaya ditawan oleh Hamas.
subjek ayat pasif = dua askar Israel
Maka, objek = dua askar Israel


8) Kamu memasuki Gaza seperti tikus.

Ujian subjek : Siapakah yang memasuki Gaza seperti tikus?
Jawapan : kamu
Maka: kamu merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘siapakah’.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek. dengan kata kerja tersebut iaitu memasuki.
Contoh:
telah memasuki
akan memasuki
sedang memasuki
Maka kata memasuki merupakan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek bagi ayat pasif
Ujian : gaza dimasuki oleh kamu seperti tikus
Apa = Gaza.
Maka, objek = Gaza

9) Gaza akan menjadi kubur anda, Insya Allah.

Ujian subjek : apakah yang akan menjadi kubur anda?
Jawapan :Gaza
Maka: Gaza merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘apakah’.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek. dengan kata kerja tersebut iaitu menjadi.
contoh:
telah menjadi
akan menjadi
sedang menjadi
Maka kata menjadi merupakan kata kerja.

Ujian objek : Subjek predikator apa / siapa? Maka apa / siapa = objek
Ujian : gaza akan menjadi apa?
Apa = kubur anda.
Maka, objek = kubur anda.

10) (hamas) turut melancarkan 25 lagi roket ke wilayah Israel.

Ujian subjek : Siapakah yang melancarkan lagi 25 roket ke wilayah israel?
Jawapan : Hamas
Maka: Hamas merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘siapakah’.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek. dengan kata kerja tersebut iaitu melancarkan
Contoh:
telah melancarkan
akan melancarkan
sedang melancarkan
Maka kata melancarkan merupakan kata kerja.

Ujian objek : Subjek predikator apa / siapa? Maka apa / siapa = objek
Ujian : Hamas turut melancarkan lagi apa ke wilayah israel?
Apa = 25 roket
Maka, objek = 25 roket

11) Ambulans tentera dilihat membawa askar Yahudi.

Ujian subjek: Apakah yang dilihat membawa askar Yahudi.
Jawapan: Ambulan tentera
Maka: Ambulans merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘apakah’.

Ujian Kata Kerja: menggunakan kata bantu aspek. dengan kata kerja tersebut iaitu membawa.
Contoh:
telah membawa
akan membawa
sedang membawa
Maka kata membawa merupakan kata kerja.

Ujian objek: Subjek predikator apa / siapa? Maka apa / siapa = objek
Ujian : Ambulans tentera dilihat membawa siapa?
Maka, apa = askar Yahudi
Oleh itu, objek = askar yahudi

12) Tentera Israel melaporkan setakat ini 30 askarnya cedera, dua parah, manakala 23 warga Gaza maut.

Ujian subjek: siapakah yang melaporkan setakat ini 30 askarnya cedera, dua parah, manakala 23 warga Gaza maut.
Jawapan: Tentera Israel
Maka: Tentera Israel merupakan subjek bagi ayat ini kerana dapat menggantikan kata tanya ‘siapakah’.

Ujian Kata Kerja: menggunakan kata bantu aspek. dengan kata kerja tersebut iaitu melaporkan.
akan melaporkan
sedang melaporkan
hendak melaporkan
Maka kata melaporkan merupakan kata kerja.

Ujian objek: Subjek predikator apa / siapa? Maka apa / siapa = objek
Ujian : Tentera Israel melaporkan setakat ini apa?
Maka, apa = 30 askarnya cedera, dua parah, 23 warga Gaza maut.
Oleh itu, objek = 30 askarnya cedera, dua parah, 23 warga Gaza maut.

13) Pegawai tentera dan saksi Palestin pula dilaporkan berkata,satu unit kereta kebal menyerang selatan Gaza hingga ke kawasan penempatan Netzarim, yang ditinggalkan Israel ketika regim Yahudi itu keluar dari Gaza pada 2005.

Subjek : Satu unit kereta kebal
Ujian subjek: Siapakah yang menyerang selatan Gaza hingga ke kawasan penempatan Netzarim?Jawapan : Satu unit kereta kebal menyerang selatan Gaza hingga ke kawasan penempatan Netzarim

K.Kerja : menyerang
Ujian: Satu unit kereta kebal telah menyerang selatan Gaza hingga ke kawasan penempatan Netzarim.
Objek : Selatan Gaza hingga ke kawasan penempatan Netzarim
Ujian: Selatan Gaza hingga ke kawasan penempatan Netzarim diserang oleh satu unit kereta kebal.

14) Serangan itu menyebabkan laluan ke bandar raya Gaza, kawasan paling ramai penduduk, terputus daripada semua kawasan lain di Gaza hingga ke selatannya. Serangan tertumpu di tempat kebanyakan bedilan roket dilancarkan ke arah Israel.

Subjek : Serangan itu
Ujian : Apakah yang menyebabkan laluan ke bandar raya Gaza, kawasan paling ramai penduduk, terputus daripada semua kawasan lain di Gaza hingga ke selatannya?
Jawapan : Serangan itu menyebabkan laluan ke bandar raya Gaza, kawasan paling ramai penduduk, terputus daripada semua kawasan lain di Gaza hingga ke selatannya.

K.Kerja : terputus
Ujian : Serangan itu menyebabkan laluan ke bandar raya Gaza, kawasan paling ramai penduduk, telah terputus daripada semua kawasan lain di Gaza hingga ke selatannya.

Objek : Laluan ke bandar raya Gaza
Ujian : Laluan ke bandar raya Gaza diputuskan oleh serangan itu.


15) Pada masa sama, pesawat Israel terus membedil sekurang-kurangnya empat sasaran, termasuk terowong, kemudahan simpanan senjata, kawasan yang digunakan untuk melancarkan bedilan meriam dan kawasan pendudukan pejuang Hamas.

Subjek : Pesawat Israel
Ujian : Siapakah yang membedil sekurang-kurangnya empat sasaran, termasuk terowong, kemudahan simpanan senjata, kawasan yang digunakan untuk melancarkan bedilan meriam dan kawasan pendudukan pejuang Hamas?
Jawapan: Pesawat Israel terus membedil sekurang-kurangnya empat sasaran, termasuk terowong, kemudahan simpanan senjata, kawasan yang digunakan untuk melancarkan bedilan meriam dan kawasan pendudukan pejuang Hamas.

K.Kerja : membedil
Ujian : Pesawat Israel telah membedil sekurang-kurangnya empat sasaran.

Objek : Empat sasaran
Ujian: Empat sasaran dibedil oleh pesawat Israel.

16) Bot tentera laut Israel turut memberi sokongan dengan membedil ibu pejabat perisikan Hamas di bandar raya Gaza, kawasan pelancaran roket dan tempat anggota marin Hamas berkubu.

Ujian subjek: Apakah yang turut memberi sokongan?
Jawapan: Bot tentera laut Israel
Maka subjek bagi ayat ini adalah bot tentera laut Israel.

Ujian kata kerja: menggunakan kata bantu aspek seperti akan,sedang dan telah dengan kata kerja tersebut iaitu memberi
akan memberi
sedang memberi
telah memberi
Maka kata memberi tergolong dalam golongan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek dalam ayat pasif
Sokongan telah diberikan oleh bot tentera laut Israel dengan membedil ibu pejabat perisikan Hamas di bandar raya Gaza, kawasan pelancaran roket dan tempat anggota marin Hamas berkubu.
Subjek ayat pasif: sokongan
Maka, objek dalam ayat yang dikaji adalah: sokongan


16) Askar Israel bagaimanapun tidak memasuki kawasan bandar utama di Gaza, tetapi bertempur di kawasan luar bandar dan kawasan terbuka yang menjadi tempat militan melancarkan roket dan bedilan meriam.

16 (i) Askar Israel bagaimanapun tidak memasuki kawasan bandar utama di Gaza

Ujian subjek: siapakah yang bagaimanapun tidak memasuki kawasan bandar utama di Gaza?Jawapan: Askar Israel
Maka,subjek bagi ayat ini adalah Askar Israel.

Ujian kata kerja: menggunakan kata bantu aspek seperti akan,sedang dan telah dengan kata kerja tersebut iaitu memasuki
akan memasuki
sedang memasuki
telah memasuki
Maka kata memasuki tergolong dalam golongan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek dalam ayat pasif
Contoh: Kawasan bandar utama di Gaza bagaimanapun tidak dimasuki oleh askar Israel.
Subjek ayat pasif: Kawasan bandar utama di Gaza
Maka, objek dalam ayat yang dikaji adalah: Kawasan bandar utama di Gaza

16 (ii) militan melancarkan roket dan bedilan meriam.
Ujian subjek: siapakah yang melancarkan roket dan bedilan meriam?
Jawapan: militan
Maka subjek bagi ayat ini adalah: militan

Ujian kata kerja: menggunakan kata bantu aspek seperti akan,sedang dan telah dengan kata kerja tersebut iaitu melancarkan
akan melancarkan
sedang melancarkan
telah melancarkan
Maka kata melancarkan tergolong dalam golongan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek dalam ayat pasif
Contoh: roket dan bedilan meriam telah dilancarkan oleh militan.
Subjek ayat pasif: roket dan bedilan meriam
Maka, objek dalam ayat yang dikaji adalah: roket dan bedilan meriam

17) Penduduk daerah utara Gaza, al-Attatra, berkata askar Israel memeriksa setiap rumah dengan memecahkan dinding, tetapi kebanyakan rumah tidak lagi berpenghuni kerana penduduknya sudah melarikan diri.

Ujian subjek: siapakah yang memeriksa setiap rumah dengan memecahkan dinding?
Jawapan: askar Israel
Maka, subjek bagi ayat ini adalah askar Israel.

Ujian kata kerja: menggunakan kata bantu aspek seperti akan,sedang dan telah dengan kata kerja tersebut iaitu memeriksa
akan memeriksa
sedang memeriksa
telah memeriksa
Maka kata memeriksa tergolong dalam golongan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek dalam ayat pasif
Contoh: setiap rumah telah diperiksa oleh askar Israel dengan memecahkan dinding.
Subjek ayat pasif: setiap rumah
Maka, objek dalam ayat yang dikaji adalah: setiap rumah

18) Israel mula menyerang Gaza pada 27 Disember lalu menyebabkan 2,500 rakyat Palestin cedera dengan sekurang-kurangnya 80 kanak-kanak dan orang awam terkorban. Hamas pula bertindak balas dengan melancarkan lebih 500 roket dan mortar ke Israel menyebabkan empat rakyat negara Yahudi itu maut.

18 (i) Israel mula menyerang Gaza pada 27 Disember lalu menyebabkan 2,500 rakyat Palestin cedera

Ujian subjek: siapakah yang mula menyerang Gaza pada 27 Disember lalu menyebabkan 2,500 rakyat Palestin cedera?
Jawapan: Isreal.
Maka, subjek bagi ayat ini ialah Israel.

Ujian kata kerja: menggunakan kata bantu aspek seperti akan,sedang dan telah dengan kata kerja tersebut iaitu menyerang
akan menyerang
sedang menyerang
telah menyerang
Maka kata menyerang tergolong dalam golongan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek dalam ayat pasif
Contoh: Gaza telah diserang oleh Israel pada 27 Disember lalu menyebabkan 2,500 rakyat Palestin cedera.
Subjek ayat pasif: Gaza
Maka, objek dalam ayat yang dikaji adalah: Gaza

18 (ii) Hamas pula bertindak balas dengan melancarkan lebih 500 roket dan mortar ke Israel menyebabkan empat rakyat negara Yahudi itu maut

Ujian subjek: siapakah pula yang bertindak balas dengan melancarkan lebih 500 roket dan mortar ke Israel menyebabkan empat rakyat negara Yahudi itu maut?
Jawapan: Hamas
Maka, subjek bagi ayat ini ialah Hamas.


Ujian kata kerja: menggunakan kata bantu aspek seperti akan,sedang dan telah dengan kata kerja tersebut iaitu melancarkan
akan melancarkan
sedang melancarkan
telah melancarkan
Maka kata melancarkan tergolong dalam golongan kata kerja

Ujian objek : Menjadi subjek dalam ayat pasif
Contoh: lebih 500 roket dan mortar telah dilancarkan oleh Hamas ke Israel menyebabkan empat rakyat negara Yahudi itu maut.
Subjek ayat pasif: lebih 500 roket dan mortar
Maka, objek dalam ayat yang dikaji adalah: lebih 500 roket dan mortar


POLA OKS ( Ayat Pasif )

[Objek] + [kata kerja] + [Subjek]

1) Serangan darat tentera Yahudi itu bagaimanapun dibalas pejuang Hamas.

Ujian subjek : Siapakah yang membalas serangan darat tentera Yahudi itu?
Jawapan : Pejuang Hamas
Maka: Subjek bagi ayat ini ialah pejuang Hamas.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek.dengan kata kerja tersebut iaitu dibalas
telah dibalas
akan dibalas
sedang dibalas
Maka kata dibalas merupakan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek ayat pasif
Ujian 1 : Serangan darat tentera Yahudi itu bagaimanapun dibalas pejuang Hamas
subjek ayat pasif = serangan darat tentera Yahudi
Maka, objek = serangan darat tentera Yahudi.

2)Kemaraan tentera Yahudi yang disiarkan oleh stesen televisyen Hamas, Al Aqsa

Ujian subjek : Siapakah yang menyiarkan kemaraan tentera Yahudi?
Jawapan : Stesen televisyen Hamas, Al Aqsa
Maka: Subjek bagi ayat ini ialah stesen televisyen Hamas, Al Aqsa.
Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek seperti akan,sedang dan telah dengan kata kerja tersebut iaitu disiarkan
telah disiarkan
akan disiarkan
sedang disiarkan
Maka kata disiarkan merupakan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek ayat pasif
Ujian : Kemaraan tentera Yahudi yang disiarkan oleh stesen televisyen Hamas, Al Aqsa
subjek ayat pasif = kemaraan tentera Yahudi
Maka, objek = kemaraan tentera Yahudi

13) Stesen televisyen Hamas, Al Aqsa yang kemudian dibom jet Israel

Ujian subjek : Siapakah yang mengebom stesen televisyen Hamas, Al Aqsa?
Jawapan : Jet Israel
Maka: Subjek bagi ayat ini ialah jet Israel.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek seperti akan,sedang dan telah dengan kata kerja tersebut iaitu dibom
telah dibom
akan dibom
sedang dibom
Maka kata dibom merupakan kata kerja.

Ujian objek : Menjadi subjek ayat pasif
Ujian : Stesen televisyen Hamas, Al Aqsa yang kemudian dibom jet Israel
subjek ayat pasif = stesen televisyen Hamas, Al Aqsa.
Maka, objek = stesen televisyen Hamas, Al Aqsa


Pola Ayat SKK

[subjek] + [kata kerja] + [keterangan]

1) Dalam pertempuran awal pagi itu, sembilan askar Yahudi terbunuh.

Ujian subjek : Siapakah yang terbunuh dalam pertempuran awal pagi itu?
Jawapan : sembilan askar Yahudi
Maka: Subjek bagi ayat ini ialah sembilan askar Yahudi.

Ujian kata kerja : menggunakan kata bantu aspek dengan kata kerja tersebut iaitu terbunuh
contoh :
telah terbunuh
akan terbunuh
sedang terbunuh
Maka kata terbunuh merupakan kata kerja.

Ujian keterangan :
Ujian : merupakan unsur boleh digugurkan
Ujian : Sembilan askar Yahudi terbunuh.
unsur yang digugurkan = dalam pertempuran awal pagi itu.

2) Kebanyakan rumah tidak lagi berpenghuni kerana penduduknya sudah melarikan diri.

Ujian untuk subjek: Apakah yang tidak lagi berpenghuni kerana penduduknya sudah melarikan diri?
Jawapan: kebanyakan rumah.
Maka:kebanyakan rumah merupakan subjek bagi ayat ini.

Ujian Kata Kerja: menggunakan Kata Bantu akan, telah, sedang dengan kata kerja tersebut iaitu berpenghuni.
contoh :
telah berpenghuni
akan berpenghuni
sedang berpenghuni
Maka kata berpenghuni merupakan kata kerja.

Ujian keterangan: merupakan unsur boleh digugurkan
Ujian : Kebanyakan rumah tidak lagi berpenghuni.
unsur yang digugurkan :kerana penduduknya sudah melarikan diri.
Maka: penduduknya telah melarikan diri merupakan keterangan dalam ayat kerana boleh digugurkan tanpa menjejaskan struktur ayat.


Peratusan Keseringan dalam Aturan Kata :

Pola SKO

22÷25 x 100% = 88%

Pola OKS

3÷25 x 100% = 12%

Pola SKK

2÷25 x 100% = 8%NurHanizah binti Asraf Ali 18
Siti NurSuhana binti Jamil 25
Mohd Hazrul bin Abu Bakar 11
Azrul Azizul Hakim bin Jamaludin 1

Bahasa Punjabi<>Bahasa Melayu Standard

Bahasa Punjabi<>Bahasa Melayu Standard

1.Me or ammi ne ipu nu jana
Saya dan ibu ipoh hendak pergi
Saya dan ibu hendak pergi ke Ipoh

2. Abah da operation palke hona
Abah punya pemedahan esok dilakukan
Pemedahan abah akan dilakukan esok

3. Algle hafte asi langkawi jana
Minggu depan kami langkawi pergi
Minggu depan kami akan pergi ke Langkawi

4. Nora da wiya algele sal tehogiya
Nora punya kahwin tahun depan ditetapkan
Perkahwinan nora telah ditetapkan pada tahun hadapan

5. Mere kemmere da fekka kherafe hogiya
Saya bilik punya kipas rosak sudah
Kipas di bilik saya telah rosak

6.Saiful ne a sal SPM lena
Saiful akan ini tahun SPM ambil
Saiful akan menduduki SPM pada tahun ini

7.Meri palke 8.00 weke class hegi
Saya esok 8.00 pukul kelas ada
Esok saya mempunyai kelas pada pukul 8.00 pagi

8.Meri abah di kedi weji lori nal
Saya abah punya kereta kena lori dengan
Kereta ayah saya telah dilanggar oleh sebuah lori

9.Boy caca ne sanu KfC khane lekke jana
Boy pakcik kami KFC makan bawa pergi
Pakcik Boy hendak belanja kami makan di KfC

10.Syazlin ittene sal menggero fir malaysia muri wilayet se
Syazlin berapa tahun kemudian selepas Malaysia pulang luar negara
Syazlin pulang ke Malaysia selepas beberapa tahun berada di luar negara

Wednesday, September 19, 2007

Its mE

i LikE poSsiNg

Monday, September 17, 2007

PoSIng sUke2

PiniC AT LaTa sEDim

I LIKE NATURE

jAlan2 KuAle

my lovely cousin

i have fun when i was with he

my cousin

we always went out together n having fun